Банк позитивних змін

Комплаєнс


Ознайомтеся з розділами комплаєнс згорнути

Протидія легалізації (відмиванню) доходів та фінансуванню тероризму

UKRSIBBANK, входячи до складу Групи BNP Paribas, яка у своїй діяльності керується нормами законодавства Франції та Європейського Союзу з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, здійснює свою діяльність відповідно до стандартів Групи, а також дотримується існуючих міжнародних фінансових санкцій (ембарго) та політик пильності (в тому числі «Знай свого Клієнта»).

Більш детальну інформацію ви можете отримати на сайті Групи BNP Paribas:
group.bnpparibas/en/group/governance-compliance/compliance

Також, UKRSIBBANK у своїй діяльності регулюється нормами чинного законодавства України, зокрема Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № 1702-VII від 14.10.2014р. (з наступними змінами та доповненнями) та Постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» №417 від 26 червня 2015 року.

В UKRSIBBANK запроваджено Правила первинного фінансового моніторингу, Програми здійснення фінансового моніторингу, а також Програму ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів, які постійно оновлюються відповідно до вимог чинного законодавства України та найвищих Європейських стандартів. Актуальність та відповідність зазначених документів регулярно перевіряється Департаментом внутрішнього аудиту UKRSIBBANK та Національним банком України.

  USA Patriot Act Certification

 Wolfsberg 2019

«Знай свого клієнта»

UKRSIBBANK належним чином підтримує свою ділову репутацію і зводить до мінімуму ризик бути залученим в підозрілій операції. У зв'язку з цим принцип «Знай свого клієнта» є фундаментальним у діяльності Банку. Він встановлює правила протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Знання Клієнта є частиною загального підходу, який ґрунтується на визначенні категорії ризику кожного Клієнта в процесі його ідентифікації та вивчення. Основною метою такого підходу є безпека та комфорт Клієнта, захист репутації Банку та Групи BNP Paribas в цілому.

Банк не відкриває анонімних рахунків та не встановлює ділових відносин з Клієнтом у разі його відмови надати інформацію для його ідентифікації. Банк не встановлює кореспондентських відносин та не здійснює операції за участю банків, які не мають фізичної присутності за місцем їх реєстрації (банки-«оболонки»). Банк здійснює заходи, спрямовані на запобігання встановленню відносин з банками-нерезидентами щодо яких є інформація про використання їх рахунків банками-«оболонками». Банк встановлює кореспондентські відносини лише з банками, які мають ліцензії на право здійснення банківської діяльності в державі їх реєстрації.

Вся інформація, надана Клієнтами Банку при обслуговуванні, охороняється законодавством України про банківську таємницю та захист персональних даних. Банк не має права розкривати таку інформацію третім особам окрім підстав, встановлених статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» і використовує її тільки з метою надання банківських послуг та в обсязі, обумовленому цією метою.

В UKRSIBBANK призначено Відповідального працівника за здійснення фінансового моніторингу, який забезпечує створення та функціонування внутрішньобанківської системи запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму, розробку та постійне оновлення внутрішніх документів Банку з питань здійснення фінансового моніторингу, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму.

З метою забезпечення відповідності міжнародним та національним нормам та мінімізації ризику використання UKRSIBBANK для легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму в нашому Банку розроблено та впроваджено Правила первинного фінансового моніторингу, Програми здійснення фінансового моніторингу, а також Програму ідентифікації та вивчення клієнтів, які постійно оновлюються відповідно до вимог чинного законодавства України та найвищих Європейських стандартів. Актуальність та відповідність зазначених документів регулярно перевіряється Департаментом внутрішнього аудиту UKRSIBBANK та Національним банком України.


Ембарго

UKRSIBBANK, як частина Групи BNP Paribas, чітко дотримується економічних та фінансових санкцій, у тому числі санкцій, встановлених Радою безпеки ООН, ЄС, урядом Франції і США (OFAC). Банк вживає всіх необхідних заходів для запобігання відкриття рахунків або здійснення операцій для, від імені або в інтересах осіб, країн або організацій, щодо яких застосовані міжнародні санкції.

Фінансова прозорість ринку

UKRSIBBANK як учасник фінансового ринку, у своїй діяльності дотримується норм та вимог чинного законодавства України, нормативних документів Національного банку України та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, вимог і стандартів Групи BNP Paribas.

Боротьба проти зловживань на ринку цінних паперів

В нашому Банку створена і функціонує ефективна система для виявлення та запобігання зловживанням на ринку цінних паперів (інсайдерські операції, маніпулювання цінами).

В UKRSIBBANK діють правила і системи інформаційних бар'єрів («Китайські стіни»), ведеться адміністрування списків інсайдерів, а також розроблені і впроваджені інші інструменти для виявлення сумнівних операцій.

Професійна етика

UKRSIBBANK входить до Групи BNP Paribas, головний актив якої — це довіра клієнтів, яка з часом тільки зміцнюється. Для Банку важливо дотримуватися фундаментальних принципів поведінки і ведення бізнесу, щоб виправдати цю довіру.


Кодекс поведінки

В UKRSIBBANK встановлені правила поведінки, дотримання яких є обов’язком для всіх його працівників: діяти чесно, справедливо, професійно та служити інтересам клієнта. Такі правила зафіксовані у відповідному документі – Кодексі поведінки UKRSIBBANK. Зазначені цінності закріплені та виконуються на рівні всієї Групи BNP Paribas.

Конфлікт інтересів

З метою належного управління конфліктами інтересів, які так чи інакше можуть виникнути в діяльності кожної фінансової установи, в UKRSIBBANK затверджена Політика управління конфліктами інтересів. Головними цілями Політики є забезпечення справедливості при вирішенні ситуацій конфліктів інтересів, захист репутації та інтересів як клієнтів, так і власних інтересів Банку.

Боротьба з корупцією та хабарництвом

UKRSIBBANK входить до переліку провідних фінансових установ України, тому одним з ключових завдань Банку є збереження бездоганної репутації та підтримка позитивного іміджу, сформованого за довгі роки роботи. Це особливо стосується протидії проявам корупції та діянням, прирівняним до корупційних. В Банку, відповідно до чинного законодавства та вимог Групи BNP Paribas, затверджена та успішно функціонує Політика боротьби з корупцією.

Інформування про порушення

В нашому Банку створена та успішно функціонує Процедура інформування про порушення «Whistle-Blowing», за допомогою якої кожен працівник має можливість повідомити про будь-яку проблему чи звернутися за необхідною допомогою в Комплаенс із збереженням конфіденційності звернення.

Контроль професійних знань

Задля надання клієнтам Банку гарантій високої якості обслуговування, в нашому Банку впроваджена система навчання, підвищення кваліфікації та контролю знань працівників.

Постійний контроль

UKRSIBBANK забезпечує ефективний внутрішній контроль, який гарантує:

  • банківські операції є ефективними та продуктивними
  • відображені транзакції є коректними
  • фінансова звітність є достовірною
  • управління ризиком забезпечує мінімізацію основних ризиків
  • банк та дочірні компанії банку дотримуються регулятивних вимог, внутрішніх політик та процедур.

Внутрішній контроль складається з постійного контролю та періодичних перевірок (Внутрішній Аудит), взаємодоповнюючих, але незалежних один від одного.


Операційний ризик

Операційний ризик

Операційний ризик — ризик втрат, надлишків/прибутку або втрати можливості отримання прибутку в наслідок неадекватних процесів, збоїв у внутрішніх процесах та системах, помилок, пов’язаних з людським чинником, або зовнішніх подій як навмисного, так і випадкового або природного характеру.

Контроль операційного ризику, який полягає у вивченні та прийнятті відповідних заходів для мінімізації ризику, представляє собою одне з ключових завдань групи BNP Paribas та UKRSIBBANK зокрема. Даний контроль відбувається за участю всіх співробітників, а також інтегрований у різноманітні процеси для прийняття рішень у Банку.

Специфічний тип Операційного Ризику: шахрайство

«Шахрайство — це навмисна недозволена дія або бездіяльність, що здійснюється з метою надбання, напряму або не напряму, нечесної матеріальної або нематеріальної вигоди для себе або третьої особи».

Група BNP Paribas дотримується політики нульової толерантності до шахрайства, згідно якої поведінка співробітників завжди повинна бути бездоганною. Одже:

  • кожен, хто здійснив/сприяв/приховав шахрайство, ні в якому разі не може більше працювати в Банку
  • кожен, хто спровокував або полегшив задачу шахраю, включаючи випадки грубої недбалості, буде покараний відповідно до законодавства України
  • окрім безумовного зобов’язання не здійснювати шахрайство, всі співробітники професійно зобов’язані будь-яким чином попереджувати та виявляти шахрайство.