Банк для світу, що змінюється

Комплаєнс

Увага
 • Інформація щодо дотримання режиму рахунків з/на рахунки нерезидентів незалежно від валюти платежу. Деталі за посиланням.
 • З 28 квітня 2020 року набув чинності Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», який був прийнятий 6 грудня 2019 року Верховною Радою України в новій редакції. Зверніть увагу на деякі важливі зміни.
Ознайомтеся з розділами комплаєнс згорнути

Протидія легалізації (відмиванню) доходів та фінансуванню тероризму

UKRSIBBANK, входячи до складу Групи BNP Paribas, яка у своїй діяльності керується нормами законодавства Франції та Європейського Союзу з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, здійснює свою діяльність відповідно до стандартів Групи, а також дотримується існуючих міжнародних фінансових санкцій (ембарго) та політик пильності (в тому числі «Знай свого Клієнта»).

Пропонуємо ознайомитись з Програмою Групи BNP Paribas з питань фінансової безпеки та боротьби з корупцією та хабарництвом (українською та англійською мовою)

Більш детальну інформацію ви можете отримати на сайті Групи BNP Paribas, в тому числі інформацію про перелік країн, в яких працює Група BNP Paribas.

Також, UKRSIBBANK у своїй діяльності регулюється нормами чинного законодавства України, зокрема Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № 361-IX від 06 грудня 2019 року(з наступними змінами та доповненнями) та Постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» №65 від 19 травня 2020 року.

В UKRSIBBANK запроваджено Правила фінансового моніторингу, Програму здійснення фінансового моніторингу, а також Програму ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів (проведення належної перевірки), які постійно оновлюються відповідно до вимог чинного законодавства України та найвищих Європейських стандартів. Актуальність та відповідність зазначених документів регулярно перевіряється Департаментом внутрішнього аудиту UKRSIBBANK та Національним банком України.

 USA Patriot Act Certification

 Wolfsberg Group Anti-Money Laundering Questionnaire


«Знай свого клієнта»

UKRSIBBANK належним чином підтримує свою ділову репутацію і зводить до мінімуму ризик бути залученим в підозрілій операції. У зв'язку з цим принцип «Знай свого клієнта» є фундаментальним у діяльності Банку. Він встановлює правила протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Знання Клієнта є частиною загального підходу, який ґрунтується на визначенні категорії ризику кожного Клієнта в процесі його ідентифікації та вивчення. Основною метою такого підходу є безпека та комфорт Клієнта, захист репутації Банку та Групи BNP Paribas в цілому.

Банк не відкриває анонімних рахунків та не встановлює ділових відносин з Клієнтом у разі його відмови надати інформацію для його ідентифікації. Банк не встановлює кореспондентських відносин та не здійснює операції за участю банків, які не мають фізичної присутності за місцем їх реєстрації (банки-«оболонки»). Банк здійснює заходи, спрямовані на запобігання встановленню відносин з банками-нерезидентами щодо яких є інформація про використання їх рахунків банками-«оболонками». Банк встановлює кореспондентські відносини лише з банками, які мають ліцензії на право здійснення банківської діяльності в державі їх реєстрації.

Вся інформація, надана Клієнтами Банку при обслуговуванні, охороняється законодавством України про банківську таємницю та захист персональних даних. Банк не має права розкривати таку інформацію третім особам окрім підстав, встановлених статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» і використовує її тільки з метою надання банківських послуг та в обсязі, обумовленому цією метою.

В UKRSIBBANK призначено Відповідального працівника за здійснення фінансового моніторингу, який забезпечує створення та функціонування внутрішньобанківської системи запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму, розробку та постійне оновлення внутрішніх документів Банку з питань здійснення фінансового моніторингу, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму.

З метою забезпечення відповідності міжнародним та національним нормам та мінімізації ризику використання UKRSIBBANK для легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму в нашому Банку розроблено та впроваджено Правила первинного фінансового моніторингу, Програми здійснення фінансового моніторингу, а також Програму ідентифікації та вивчення клієнтів, які постійно оновлюються відповідно до вимог чинного законодавства України та найвищих Європейських стандартів. Актуальність та відповідність зазначених документів регулярно перевіряється Департаментом внутрішнього аудиту UKRSIBBANK та Національним банком України.


Ембарго

UKRSIBBANK, як частина Групи BNP Paribas, чітко дотримується економічних та фінансових санкцій, у тому числі санкцій, встановлених Радою безпеки ООН, ЄС, урядом Франції і США (OFAC). Банк вживає всіх необхідних заходів для запобігання відкриття рахунків або здійснення операцій для, від імені або в інтересах осіб, країн або організацій, щодо яких застосовані міжнародні санкції.

Фінансова прозорість ринку

UKRSIBBANK як учасник фінансового ринку, у своїй діяльності дотримується норм та вимог чинного законодавства України, нормативних документів Національного банку України та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, вимог і стандартів Групи BNP Paribas.

Боротьба проти зловживань на ринку цінних паперів

В нашому банку створена і функціонує ефективна система для виявлення та запобігання зловживанням на ринку цінних паперів (інсайдерські операції, маніпулювання цінами).

В UKRSIBBANK діють правила і системи інформаційних бар'єрів («Китайські стіни»), ведеться адміністрування списків інсайдерів, а також розроблені і впроваджені інші інструменти для виявлення сумнівних операцій.

Професійна етика

UKRSIBBANK входить до Групи BNP Paribas, головний актив якої — це довіра клієнтів, яка з часом тільки зміцнюється. Для Банку важливо дотримуватися фундаментальних принципів поведінки і ведення бізнесу, щоб виправдати цю довіру.


Кодекс поведінки

В UKRSIBBANK встановлені правила поведінки, дотримання яких є обов’язком для всіх його працівників: діяти чесно, справедливо, професійно та служити інтересам клієнта. Такі правила зафіксовані у відповідному документі — Кодексі поведінки UKRSIBBANK. Зазначені цінності закріплені та виконуються на рівні всієї Групи BNP Paribas.

Конфлікт інтересів

З метою належного управління конфліктами інтересів, які так чи інакше можуть виникнути в діяльності кожної фінансової установи, в UKRSIBBANK затверджена Політика управління конфліктами інтересів. Головними цілями Політики є забезпечення справедливості при вирішенні ситуацій конфліктів інтересів, захист репутації та інтересів як клієнтів, так і власних інтересів банку.

Боротьба з корупцією та хабарництвом

UKRSIBBANK входить до переліку провідних фінансових установ України, тому одним з ключових завдань банку є збереження бездоганної репутації та підтримка позитивного іміджу, сформованого за довгі роки роботи. Це особливо стосується протидії проявам корупції та діянням, прирівняним до корупційних. В банку, відповідно до чинного законодавства та вимог Групи BNP Paribas, затверджена та успішно функціонує Політика боротьби з корупцією.

Інформування про порушення

В нашому банку створена та успішно функціонує Процедура інформування про порушення «Whistle-Blowing», за допомогою якої кожен працівник має можливість повідомити про будь-яку проблему чи звернутися за необхідною допомогою в Комплаенс із збереженням конфіденційності звернення.

Контроль професійних знань

Задля надання клієнтам банку гарантій високої якості обслуговування, в нашому банку впроваджена система навчання, підвищення кваліфікації та контролю знань працівників.

Постійний контроль

UKRSIBBANK забезпечує ефективний внутрішній контроль, який гарантує:

 • банківські операції є ефективними та продуктивними
 • відображені транзакції є коректними
 • фінансова звітність є достовірною
 • управління ризиком забезпечує мінімізацію основних ризиків
 • банк та дочірні компанії банку дотримуються регулятивних вимог, внутрішніх політик та процедур.

Внутрішній контроль складається з постійного контролю та періодичних перевірок (Внутрішній Аудит), взаємодоповнюючих, але незалежних один від одного.


Операційний ризик

Операційний ризик

Операційний ризик — ризик втрат, надлишків/прибутку або втрати можливості отримання прибутку в наслідок неадекватних процесів, збоїв у внутрішніх процесах та системах, помилок, пов’язаних з людським чинником, або зовнішніх подій як навмисного, так і випадкового або природного характеру.

Контроль операційного ризику, який полягає у вивченні та прийнятті відповідних заходів для мінімізації ризику, представляє собою одне з ключових завдань групи BNP Paribas та UKRSIBBANK зокрема. Даний контроль відбувається за участю всіх співробітників, а також інтегрований у різноманітні процеси для прийняття рішень у банку.

Специфічний тип Операційного Ризику: шахрайство

«Шахрайство — це навмисна недозволена дія або бездіяльність, що здійснюється з метою надбання, напряму або не напряму, нечесної матеріальної або нематеріальної вигоди для себе або третьої особи».

Група BNP Paribas дотримується політики нульової толерантності до шахрайства, згідно якої поведінка співробітників завжди повинна бути бездоганною. Одже:

 • кожен, хто здійснив/сприяв/приховав шахрайство, ні в якому разі не може більше працювати в банку
 • кожен, хто спровокував або полегшив задачу шахраю, включаючи випадки грубої недбалості, буде покараний відповідно до законодавства України
 • окрім безумовного зобов’язання не здійснювати шахрайство, всі співробітники професійно зобов’язані будь-яким чином попереджувати та виявляти шахрайство.
Ідентифікація клієнтів

Відповідно до законодавства України UKRSIBBANK здійснює систематичну перевірку даних клієнта шляхом наступних процедур:

Ідентифікація — отримання банком від клієнта (представника клієнта) ідентифікаційних даних.
Верифікація клієнта — встановлення (підтвердження) банком відповідності особи клієнта (представника клієнта) у його присутності отриманим від нього ідентифікаційним даним.
Вивчення клієнта — процес отримання банком під час ідентифікації та/або в процесі обслуговування клієнта інформації щодо фінансового стану клієнта та змісту його діяльності; проведення оцінки фінансового стану клієнта; визначення належності клієнта або особи, яка діє від його імені, до національних або іноземних публічних діячів, діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, або пов'язаних з ними осіб; з'ясування місця його проживання або місця перебування чи місця тимчасового перебування в Україні.

Дані для ідентифікації фізичної особи та ФОП


Фізична особа
 • Паспортний документ
 • РНОКПП (ІПН)
 • Адреса
 • Інші дані за необхідності

Фізична особа — підприємець
 • Паспортний документ
 • РНОКПП (ІПН)
 • Адреса
 • Реєстраційні документи
 • Інші дані за необхідності

Дані для ідентифікації юридичної особи


Юридична особа
 • Реєстраційні та установчі документи
 • Адреса
 • Особи, що мають право розпоряджатися рахунками
 • Структура власності
 • UBO (Кінцеві бенефіціарні власники1)
 • Інші дані за необхідності

1 — UBO (Ultimate Beneficial Owner) або Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) — фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема: шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, шляхом реалізації права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.
При цьому кінцевим бенефіціарним власником (контролером) не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права.

Процес ідентифікації в UKRSIBBANK

Ідентифікація
Відкриття рахунків, оформлення платіжних карток
Кредитування
Здійснення разових фінансових операцій на значну суму (перекази, прийоми платежів)
Партнерські відносини
Інші операції

Повторна ідентифікація

Термін 1-3 роки
та/або
Зміни/події у клієнта

Відповідно до чинного законодавства України банк має право витребувати, а клієнт/представник клієнта зобов'язаний подати інформацію (офіційні документи), необхідну для ідентифікації, верифікації, вивчення клієнта та уточнення даних про клієнта. Окрім цього до встановлення ділових (договірних) відносин, відкриття рахунку, здійснення разових фінансових операцій на значну суму банк зобов'язаний витребувати в клієнта — юридичної особи інформацію та/або документи, що містять відомості про структуру власності клієнта, на підставі якої банк має встановити всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) або факт їх відсутності.

Надані клієнтом — юридичною особою інформація та/або документи повинні містити дані про всіх фізичних осіб, які (незалежно від формального володіння) мають можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи, безпосередньо або через інших осіб, або які мають можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі в розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

Крім того банк просить надати схематичне зображення структури власності компанії з метою встановлення всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), у тому числі відносини контролю між ними щодо цієї юридичної особи, або відсутність кінцевих бенефіціарних власників (контролерів).

У випадку наявності кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) по кожному з них надаються наступні дані: прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН) (за наявності), дату та місце народження, адресу постійного проживання (країну та населений пункт), країну(и) громадянства, країну(и) податкової резидентності та по кожному з них надати копію документа, що посвідчує особу (документ може бути наданий в електронному вигляді, в тому числі і безпосередньо контролером).

Фактори, що можуть впливати на частоту ідентифікації ФО/ФОП


Рівень ризику
Встановлюється кожному клієнту за результатами оцінки відповідно до розроблених банком критеріїв (вид діяльності, зв’язок із країнами під санкціями, РЕР, операції з готівкою тощо), з метою виявлення рівня ймовірності використання клієнтом послуг банку для легалізації доходів/фінансування тероризму.

Паспортний документ
Документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладання правочинів.

Санкції
Політичний інструмент, що використовується урядами країн та багатонаціональними організаціями, такими як ООН, для обмеження або стримування виявлених загроз їхній безпеці. Санкції можуть бути застосовані до окремих видів діяльності, груп або фізичних осіб, суден, компаній і навіть країн.

PEP
Politically exposed persons — політично значущі особи — фізичні особи, які мають або мали повноваження щодо виконання значних публічних функцій, незалежно від місця перебування або місця, де вони здійснюють їх функції. Політично значущі особи поділяються на національних, іноземних та тих, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях.

Фактори, що можуть впливати на частоту ідентифікації ЮО


Рівень ризику
Встановлюється кожному клієнту за результатами оцінки відповідно до розроблених банком критеріїв (вид діяльності, зв’язок із країнами під санкціями, РЕР, операції з готівкою тощо ), з метою виявлення рівня ймовірності використання клієнтом послуг банку для легалізації доходів/фінансування тероризму.

Зміна UBO
Зміна UBO (кінцевих бенефіціарних власників) — повна або часткова зміна власників корпоративних прав підприємства, зміна прав щодо вирішального впливу на діяльність підприємства, а також зміна ідентифікаційних даних власників та інше.

Зміни в установчих/реєстраційних документах
Це внесення змін щодо найменування, місцезнаходження, даних щодо виконавчого органу та осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном підприємства, впровадження/зміна видів діяльності та інше.

Зміна адреси
Зміна місцезнаходження організації, як юридичної адреси відповідно до реєстраційних документів.

Зміна материнської/дочірньої структури
Може включати: зміну організаційно-правової форми організації бізнесу материнської/дочірньої структури, ліквідацію окремих структурних підрозділів або створення на базі одного підприємства кількох, наслідком чого є передача або прийняття його майна, коштів, прав та обов'язків правонаступникам та інше.

Санкції
Політичний інструмент, що використовується урядами країн та багатонаціональними організаціями, такими як ООН, для обмеження або стримування виявлених загроз їхній безпеці. Санкції можуть бути застосовані до окремих видів діяльності, груп або фізичних осіб, суден, компаній і навіть країн.

PEP
Politically exposed persons — політично значущі особи — фізичні особи, які мають або мали повноваження щодо виконання значних публічних функцій, незалежно від місця перебування або місця, де вони здійснюють їх функції. Політично значущі особи поділяються на національних, іноземних та тих, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях.

Перелік нормативних документів

Перелік нормативних документів щодо здійснення ідентифікаціі, верифікації та вивчення клієнтів:

 • Закон України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-ІІІ від 07.12.2000 р. (з наступними змінами та доповненнями);
 • Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № 361-IX I від 06.12.2019 р. (з наступними змінами та доповненнями);
 • Положення «Про здійснення банками фінансового моніторингу» (затвердженого постановою Правління Національного банку України №65 від 19.05.2020 р. з наступними змінами та доповненнями);
 • «Методичні рекомендації щодо виявлення та ідентифікації публічних діячів та забезпечення проведення їх фінансових операцій»;
 • Положення «Про встановлення вимог до кредитних посередників банків та їх діяльності у сфері споживчого кредитування», затвердженого постановою Правління НБУ №50 від 08.06.2017 р.;
 • Про затвердження Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах №64 від 11.07.2018.
 • Закон України «Про запобігання корупції» № 1700-VII від 14.10.2014р. (з наступними змінами та доповненнями).
 • Внутрішні нормативні документи АТ «УКРСИББАНК» та Групи BNP Paribas.
Погодження операцій з готівкою

З метою захисту від шахрайських операцій та недопущення легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, у банку запроваджений процес погодження операцій із значними сумами готівки.

Значна сума готівки — це сума, яка дорівнює або перевищує 150 тисяч гривень або еквівалент даної суми в іноземній валюті.

Якщо клієнт бажає здійснити внесення чи зняття значної суми готівки в банку, така операція має бути попередньо погоджена банком на підставі документів та/або пояснень клієнта.

Банк має право погодити або відмовити клієнту в проведенні операції із значною сумою готівки в залежності від змісту наданої інформації та документів щодо джерел походження готівки, цільового призначення коштів, що плануються до зняття.

Процедура попереднього погодження може бути пройдена клієнтом заздалегідь — максимум за 10 календарних днів до запланованої дати проведення касової операції.

Процес погодження внесення значної суми готівки

1

Фізична особа/ фізична особа-підприємець/ юридична особа
Планує внести значну суми готівки
Надає документи, що підтверджують джерело походження готівки
2
Аналізує документи

Приймає рішення про можливість внесення готівки
3
Погоджено

Внесення готівки в касу банка та проведення операції
Не погоджено

Необхідність надання в банк інших та/або додаткових документів, що підтверджують джерело походження готівки

Процес погодження отримання значної суми готівки

1

Фізична особа-підприємець/ юридична особа
Планує отримати значну суму готівки
Надає документи, що підтверджують джерела походження коштів та цільове використання готівки
2
Аналізує документи

Приймає рішення про можливість отримання готівки
3
Погоджено

Отримання готівки в касі банку та проведення операції
Не погоджено

Необхідність надання в банк інших та/або додаткових документів, що підтверджують джерело походження коштів та цільове використання готівки

Джерела походження коштів фізичної особи

Фізична особа: можливі джерела походження готівкових коштів та документи, що іх підтверджують (орієнтовний перелік)*


Заробітна плата /премія/ матеріальна допомога
Довідка від роботодавця про розмір зарплати за період, декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру (з усіма додатками)

Дохід від продажу майна
Договір про продаж майна на відповідну суму, за яким клієнт виступає продавцем

Дохід від оренди
Договір оренди майна, за яким клієнт виступає орендодавцем

Дохід родини
Документ, що підтверджує родинний зв'язок та документи члена/ів родини про підтвердження джерела походження готівкових коштів, які отримані членами родини

Дивіденди
Протокол зборів акціонерів/учасників з рішенням про виплату дивідендів за останні 12 місяців, фінансова звітність підприємства за період виплати дивідендів та на останню звітну дату (з відмітками ДФС), наказ про виплату дивідендів

Кредит
Кредитний договір, за яким клієнт виступає позичальником

Страхові виплати
Договір страхування та копія рішення страхової компанії про виплату страхового відшкодування

Дарунок/ спадщина/ виграші/ лотереї
Договір дарування на ім’я клієнта, посвідчений нотаріально, документи про спадщину, посвідчені нотаріально та документи, які підтверджують одержання подарованих / успадкованих коштів

* — Наведений перелік джерел походження готівкових коштів та документів, що їх підтверджують не є вичерпним. У разі необхідності банк може вимагати надання додаткових документів.

Джерела походження коштів юридичної особи/ фізичної особи-підприємця

Юридична особа/фізична особа-підприємець: можливі джерела походження готівкових коштів та документи, що іх підтверджують (орієнтовний перелік)*


Виручка від реалізації товарів та послуг
Копія прибуткового касового ордера/ів підприємства, книги обліку розрахункових операцій, сторінок касової книги, журналу реєстрації прибуткових і видаткових касових документів та копії документів-додатків, товарних чеків та інших документів за необхідності, копія видаткового касового ордера підприємства

Дохід від ведення підприємницької діяльності
Копія декларації фізичної особи-підприємця з усіма додатками (з відмітками ДФС), копія книги обліку доходів або книги обліку доходів і витрат

Кредит
Кредитний договір, за яким клієнт виступає позичальником

Продаж майна
Договір про продаж майна на відповідну суму, де клієнт виступає продавцем

Внески учасників/ поповнення статутного капіталу
Рішення на збільшення статутного капіталу, документи які підтверджують формування статутного капіталу

Дохід від оренди
Договір оренди майна, за яким клієнт виступає орендодавцем

* — Наведений перелік джерел походження готівкових коштів та документів, що їх підтверджують не є вичерпним. У разі необхідності банк може вимагати надання додаткових документів.

Цільове використання коштів юридичної особи/ фізичної особи-підприємця

Юридична особа/фізична особа-підприємець: можливе цільове використання коштів та документи, що його підтверджують (орієнтовний перелік)*


Відрядження
Наказ про відрядження та кошторис відрядних витрат

Закупівля товарів або оплата робіт чи послуг
Договір на закупівлю товарів або оплату робіт чи послуг, рахунок фактура/акт виконаних робіт чи наданих послуг

Виплата на закупівлю с/г продукції
За попередній період (документи до попередньо знятої суми): копія сторінки касової книги; прибутковий та видаткові касові ордери; службове завдання на закупівлю с/г продукції; авансові звіти; закупівельні акти; відомості про закупівлю; маршрутні листи, лист із зазначенням загальної суми та суті операцій із зняття готівкових коштів, інші документи

Страхові виплати
Договір страхування, копія рішення страхової компанії про виплату страхового відшкодування

Виплата зарплати (бонусів), пенсії, стипендії
Наказ на виплату з/п, бонусів, пенсії, стипендії та відомість на виплату з/п, бонусів, пенсії, стипендії

Отримання кредиту
Кредитний договір та документальне підтвердження цільового використання кредитних коштів

Оренда землі
Договори оренди землі, відомості виплати пайовикам, відомості про загальну кількість орендованих земельних площ

Виплата дивідендів
Протокол зборів акціонерів/ учасників з рішенням про виплату дивідендів за останні 12 місяців, фінансова звітність підприємства за період виплати дивідендів з відмітками ДФС та на останню звітну дату, наказ про виплату дивідендів, заява клієнта з деталізацією цільового використання коштів, що будуть зняті готівкою

Повернення фінансової допомоги
Договір позики/ надання фінансової допомоги та документи, що підтверджують надання коштів, акти взаєморозрахунків/ акти звірки по договору/ рахунку фінансової допомоги, заява клієнта з деталізацією цільового використання коштів, що будуть зняті готівкою

Надання фінансової допомоги
Договір позики/ надання фінансової допомоги, документи, що підтверджують цілі використання коштів, що будуть отримані як фінансова допомога, заява клієнта з деталізацією цільового використання коштів, що будуть зняті готівкою

Повернення внесків до статутного капіталу
Фінансова звітність підприємства на останню звітну дату з відмітками ДФС; протокол зборів учасників про зміну розміру статутного капіталу; наказ на виплату частки статутного капіталу; зміни, внесені до статуту; заява клієнта з деталізацією цільового використання коштів, що будуть зняті готівкою

* — Наведений перелік джерел походження готівкових коштів та документів, що їх підтверджують не є вичерпним. У разі необхідності банк може вимагати надання додаткових документів.

РЕР (Політично значущі особи)

PEP (Politically exposed persons)
Політично значущі особи — фізичні особи, які мають або мали повноваження щодо виконання значних публічних функцій, незалежно від місця перебування або місця, де вони здійснюють їх функції. Політично значущі особи поділяються на національних, іноземних та тих, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях.

Законодавством України1 закріплено наступні категорії політично значущих осіб:

 • національні публічні діячі
 • іноземні публічні діячі
 • діячі, що виконують публічні функції в міжнародних організаціях
 • їх пов’язані особи
 • члени їх сімей

1 — Перелік нормативних документів, які регламентують визначення, ідентифікацію та відносини з політично значущими особами, наведений у розділі «Перелік нормативних документів щодо визначення політично значущих осіб та відносин з ними»

Перелік PEP


Національні публічні діячі2

Фізичні особи, які виконують або виконували визначені публічні функції в Україні, а саме:

 • Президент України, прем’єр-міністр України
 • члени Кабінету Міністрів України (перший віце-прем'єр-міністр, віце-прем'єр-міністри, міністри)
 • голови Конституційного Суду України, Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів
 • начальник Генерального штабу — Головнокомандувач Збройних Сил України, командувачі Сухопутних військ Збройних Сил України, Повітряних Сил Збройних Сил України, Військово-Морських Сил Збройних Сил України
 • заступники членів Кабінету Міністрів України
 • керівник постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом України, його заступники
 • керівник та заступники керівника Державного управління справами
 • Секретар та заступники Секретаря Ради національної безпеки і оборони України
 • народні депутати України
 • Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України
 • Члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів
 • Судді Конституційного Суду України, Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів
 • Генеральний прокурор та його заступники
 • Голова Служби безпеки України та його заступники
 • Директор Національного антикорупційного бюро України та його заступники
 • Директор Державного бюро розслідувань та його заступники
 • Директор Бюро фінансових розслідувань та його заступники
 • Голова та члени Антимонопольного комітету України
 • Голова та члени Національного агентства з питань запобігання корупції
 • Голова та члени Рахункової палати
 • Голова та члени Центральної виборчої комісії
 • Голова та члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення
 • члени адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких прямо чи опосередковано перевищує 50 відсотків
 • державні службовці, посади яких належать до категорії «А»:
  • Державний секретар Кабінету Міністрів України та його заступники, державні секретарі міністерств
  • керівники центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів України, та їх заступники
  • керівники апаратів Конституційного Суду України, Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів та їх заступники, керівники секретаріатів Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та їх заступники, Голова Державної судової адміністрації України та його заступники
  • керівники державної служби в інших державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України та їх заступники
  • Керівник Апарату Верховної Ради України та його заступники
  • керівник апарату (секретаріату) постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом України
 • керівники апаратів (секретаріатів) державних органів, що не є державними службовцями, посади яких належать до категорії «А»:
  • керівники органів прокуратури
  • керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України
  • голови та судді апеляційних судів
  • члени керівних органів політичних партій
  • голови та члени інших державних колегіальних органів

Іноземні публічні діячі2

фізичні особи, які виконують або виконували визначні публічні функції в іноземних державах, а саме:

 • Глава держави, глава уряду, міністри центрального уряду
 • голови верховних судів
 • керівники центральних органів військового управління
 • керівники національної поліції
 • заступники міністрів
 • члени парламенту або інших органів, що виконують функції законодавчого органу держави
 • голови та члени правлінь центральних банків
 • голови та члени рахункових палат
 • члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, крім оскарження у зв’язку з винятковими обставинами
 • члени керівних органів політичних партій
 • всі інші члени Уряду
 • члени адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств

Діячі, що виконують публічні функції в міжнародних організаціях2:
 • керівники міжнародних організацій (директори, голови правлінь або інші та їх заступники)
 • особи, що виконують будь-які інші керівні функції на найвищому рівні, в тому числі в міжнародних міждержавних організаціях
 • члени міжнародних парламентських асамблей
 • судді та керівні посадові особи міжнародних судів

2 — Наведений перелік РЕР не є вичерпним і може доповнюватися відповідно до змін у законодавстві або вимог Групи BNP Paribas.

Перелік членів сімей та пов'язаних осіб

Члени сім’ї політично значущих осіб та пов’язані особи із політично значущими особами (AP - assimilated person)


Члени сім'ї
 • чоловік, дружина, або прирівняні до них особи (наприклад, особи, що перебувають у цивільному шлюбі)
 • батько, мати, вітчим, мачуха
 • син, дочка, пасинок, падчерка
 • зять, невістка і прирівняні до них особи
 • усиновлена особа, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням
 • усиновлювачі, опікуни чи піклувальники

Пов'язані особи
 • особи, які мають спільне з політично значущою особою бенефіціарне володіння юридичною особою, трастом або іншим подібним правовим утворенням
 • особи, які мають будь-які інші тісні ділові зв’язки з політично значущими особами
 • особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, про які відомо, що вони де-факто були утворені для вигоди політично значущих осіб.

Зобов'язання банку

Згідно чинного законодавства України та вимог Групи BNP Paribas Банк зобов'язаний стосовно національних, іноземних публічних діячів та діячів, що виконують публічні функції в міжнародних організаціях, членів їх сімей або пов’язаних з ними осіб до встановлення або під час продовження ділових відносин вживати заходів для з’ясування:

— чи є вони пов’язаними або членами сім’ї з іншими клієнтами Банку;
— фінансового стану / джерел статків (багатства) та джерел коштів, з якими пов’язані ділові відносини чи операції, таких осіб на підставі отриманих від них документів та / або інформації з інших джерел.

Перелік документів для підтвердження

Орієнтовний перелік документів, які можуть підтверджувати джерела коштів / джерела статків (багатства) політично значущих осіб3:

 • декларація про майновий стан і доходи (далі - податкова декларація) за останній звітний рік з відміткою контролюючого органу України про її отримання (для податкових резидентів України)
 • декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру/декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або органу місцевого самоврядування за останній звітний рік, отриманої, зокрема з Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що формується та ведеться Національним агентством з питань запобігання корупції
 • податкова декларація (декларації про доходи) за останній звітний рік з відміткою контролюючого органу іноземної країни про отримання (для нерезидентів України) (за наявності)
 • довідка від роботодавця про розмір нарахованих та сплачених доходів за останні 12 місяців, що передують даті надання документів в АТ «УКРСИББАНК»
 • виписка (довідка) уповноваженого банку про надходження на рахунок фізичної особи, одержаних від юридичної особи - резидента як доходи з місця роботи за останні 12 місяців, що передують даті надання документів в АТ «УКРСИББАНК»
 • договір про продаж майна, де Клієнт виступає Продавцем (за винятком майна фізичної особи - нерезидента, у тому числі цінних паперів, яке має статус інвестиції нерезидента в Україну) датований протягом останніх 12 місяців, що передують даті надання документів в АТ «УКРСИББАНК»
 • діючий/і договір/и страхування майна тощо, або строк дії якого/их завершився не пізніше ніж 12 місяці тому
 • копія протоколу зборів акціонерів з рішенням про виплату дивідендів, датований протягом останніх 12 місяців, що передують даті надання документів в АТ «УКРСИББАНК»
 • договір дарування готівки на ім’я Клієнта, посвідчений нотаріально, датований протягом останніх 12 місяців, що передують даті надання документів в АТ «УКРСИББАНК»
 • документи про спадкування та одержання успадкованих коштів, датовані протягом останніх 12 місяців, що передують даті надання документів в АТ «УКРСИББАНК»
 • документи, що підтверджують отримання виграшу у лотерею, датовані протягом останніх 12 місяців, що передують даті надання документів в АТ «УКРСИББАНК»
 • документи, що підтверджують набуття права на скарб, датовані протягом останніх 12 місяців, що передують даті надання документів в АТ «УКРСИББАНК»
 • документи, що підтверджують отримання роялті, за останні 12 місяців, що передують даті надання документів в АТ «УКРСИББАНК»
 • інші документи, що підтверджують джерела походження статків (багатства) та коштів фізичної особи

3 — Наведений перелік документів не є вичерпним. У разі необхідності Банк може вимагати надання додаткових документів.

Перелік нормативних документів щодо визначення політично значущих осіб та відносин з ними

 • Закон України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-ІІІ від 07.12.2000 р. (з наступними змінами та доповненнями)
 • Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № 361-IX I від 06.12.2019 р. (з наступними змінами та доповненнями)
 • Положення «Про здійснення банками фінансового моніторингу» (затвердженого постановою Правління Національного банку України №65 від 19.05.2020 р. (з наступними змінами та доповненнями)
 • Закон України «Про запобігання корупції» № 1700-VII від 14.10.2014 (з наступними змінами та доповненнями)
 • «Методичні рекомендації щодо виявлення та ідентифікації публічних діячів та забезпечення проведення їх фінансових операцій»
 • Четверта європейська Директива (2015/849)
 • Внутрішні нормативні документи АТ «УКРСИББАНК» та Групи BNP Paribas